Zarządzanie nieruchomościami

TBS Wrocław oferuje kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Według stanu w dniu 01 kwietnia 2017 roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław posiada w swoich zasobach 80 budynków z 3.360 mieszkaniami na wynajem o powierzchni użytkowej 155.560,28 m2 oraz  29 lokali usługowych o powierzchni 1.955,34 m2.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław TBS WRocław Sp. z o. o. zarządza na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych 205 nieruchomościami należacymi do Wspónot Mieszkaniowych oraz właścicieli prywatnych.

Zakres zarządzania obejmuje:

 • wykonywanie czynności prawnych w zakresie administrowania
 • obsługę administracyjną obiektów, zasobów lokalowych i ich mieszkańców
 • obsługę wspólnot mieszkaniowych
 • nadzór i kontrolę nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, np. chodników, terenów zielonych i innych
 • zapewnienie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków i wywozu nieczystości stałych; umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie właściciel nieruchomości w imieniu którego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, występować będzie TBS Wrocław
 • nadzór i kontrolę remontów i modernizacji, a także bieżącą konserwację, naprawy i usuwanie awarii oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • otwarcie rachunku bankowego dla właściciela nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy; dla funduszu remontowego będzie prowadzony odrębny rachunek lub wydzielone subkonto,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości syntetycznej i analitycznej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie odpowiednich deklaracji,
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego i korekt do tego planu - w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy.

TBS Wrocław jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Pracownicy  Działu Obsługi Technicznej i Działu Obsługi Eksploatacyjnej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę eksploatacyjną i techniczną budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz budynków mieszkalnych Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie, wykonują swoją pracę:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy od godz. 730 do godziny 1730

W celu umozliwienia naszym najemcom uzyskanie szybszej pomocy w przypadku zaistnienia awarii, usterki lub  konieczności powiadomienia Zarządcy o jakichkolwiek nieprawidłowościach zauważonych  w zamieszkałej przez Państwo nieruchomości lub terenach przyległych do niej TBS Wrocław Sp.z o.o. uruchowmiło specjalny program służacy do monitoringu wszystkich zgłoszeń oraz podjętych w tych sprawach interwencji.Informujemy, że na  stronie internetowej Spółki pod zakładką zarządzanie, zgłoszenia dotyczace interwencji- znajduje się specjalny  formularz zgłoszenia, ktory po prawidłowym jego wypełnieniu przez zgłaszającego, zostanie automatycznie przekierowany do ww. programu.

Bezpośredni adres strony to http://tbs-wroclaw.com.pl/zglaszanieInterwencji

W dalszym ciągu do Państwa dyspozycji pozostają  numery telefonów: 71/345-70-82 oraz 345-80-52 pod którymi Państwa zgłoszenia są również przyjmowane i  wprowadzane do systemu.

Pracownicy  Działu Obsługi Technicznej i Działu Obsługi Eksploatacyjnej,  których zakres obowiązków służbowych, obejmuje obsługę eksploatacyjną i techniczną budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz budynków mieszkalnych Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie, wykonują swoją pracę

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 730 do  godz. 1530

2) w środy od godz. 730 do  godz. 1730

Telefony alarmowe dla najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS

Miejskie służby alarmowe

„FORTUM” (w przypadku brak cw. i co w całym budynku)                 993

Wodno-Kanalizacyjne                                                                         994

Gazowe                                                                                               992

Energetyczne                                                                                       991

Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                      770-22-22

Alarmowe służby  awaryjne  TBS przyjmujące zgłoszenia po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta):

Pogotowie wodno-kanalizacyjne                                                        348-53-14

Pogotowie elektryczne                                                                      348-65-11

Obsługa kotłowni i węzłów cieplnych (po godzinach pracy TBS oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta)    505-195-017, 505-195-018, 505-195-019, 505-195-016

Całodobowe pogotowie dźwigowe                                                        783-002-500

 

Telefony alarmowe dla członków Wspólnot mieszkaniowych właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez  TBS Wrocław Sp. z o.o.

Miejskie służby alarmowe

„FORTUM” (w przypadku brak cw. i co w całym budynku)                      993

Wodno-Kanalizacyjne                                                                              994

Gazowe                                                                                                    992

Energetyczne                                                                                            991

Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                    770-22-22

Pogotowie Dźwigowe  dla nieruchomości przy ul. Żmigrodzka 44-54)  668-009-681, całodobowy dyżur  344-10-22

© 2010 rysie.com