Oferty pracy

Spółka poszukuje inspektora nadzoru robót budowlanych w branży elektrycznej.

Wymagania podstawowe:

1)        uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane,

2)        wykształcenie wyższe inżynieryjne  - inżynier elektryk ,

3)        co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata  na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych,

4)        bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,

5)         wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych,

6)        dobra znajomość obsługi komputera i programów kosztorysowych (Norma Pro 04)

7)        członkostwo w  Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzone aktualnym zaświadczeniem,

8)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9)        świadectwo kwalifikacyjne SEP  uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń instalacjii sieci na stanowisku dozoru,

10) inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.).Bardzo dobrze widziane doświadczenie również w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, internetu, jak też z automatyki budynku, w tym, zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediow komunalnych,

© 2010 rysie.com